Put lečenja

Put lečenja

INFORMACIJE ZA PACIJENTE

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ Beograd je ustanova u kojoj se leče lica sa mentalnim smetnjama (duševni bolesnici). Lica sa mentalnim smetnjama mogu biti ambulantno zbrinuta ili smeštena u ovu Kliniku na dijagnostiku i lečenje dobrovoljnim ili prinudnim pristankom. Način hospitalizacije određuje lekar specijalista psihijatrije ili neuropsihijatrije prema kliničkoj slici, a utemeljeno na psihijatrijskoj nauci, zvaničnoj medicini i pozitivnim zakonskim propisima u Republici Srbiji. U našoj Klinici, u dijagnostici i lečenju, primenjujemo metod integrativnog tretmana i zbrinjavanja lica sa mentalnim smetnjama uz korišćenje svih dostignuća savremene naučne medicine i/ili primenu najnovijih psihofarmakoloških, psihoterapijskih i socioterapijskih metoda. Posebna pažnja je usmerena na individualni pristup lečenju poštujući specifične potrebe svakog pacijenta.

Lečenje na Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ odvija se u sledećim jedinicama:

URGENTNA PSIHIJATRIJSKA SLUŽBA radi tokom cele godine 24 sata i praznikom. Zbrinjava bolesnike sa mentalnim/psihijatrijskim smetnjama, posebno kada su u izraženom psihomotornom nemiru sa teritorije/regije Beograda i cele Srbije. Služba urgentne psihijatrije Klinike zbrinjava bolesnike koje je dovezla služba Hitne pomoći, transportna služba drugih zdravstvenih ustanova, u pratnji zdravstvenih radnika, radnika obezbeđenja, pripadnika MUP-a, rodbine, građana, kao i bolesnike koji su došli samoinicijativno.

HOSPITALNI SMEŠTAJ (stacionar): lica sa mentalnim smetnjama u našu Kliniku mogu biti smeštena na stacionarno/bolničko lečenje u Sektor Beograd ili u Sektor Padinska Skela. Smešteni u stacionarna klinička odeljenja bolesnici se leče po istim principima i u delu Klinike u Beogradu i Padinskoj Skeli. Pored primene savremenih lekova, primenjuju se razne individualne psihoterapijske metode (prema indikacijama koje postavljaju lekari), zatim grupne psihoterapijske metode (porodična psihoterapija, psihodrama, psihoedukacija u okviru Kluba mladih, ...).

AMBULANTNO I KLINIČKO ODELJENJE ZA ADOLESCENTE zbrinjava dijagnostički i terapijski po principima intenzivne psihijatrijske nege adolescente uzrasta od 14 do 18 godina sa izraženim psihomotornim nemirom. Ovo odeljenje prima adolescente na lečenje po principu urgentne zdravstvene zaštite tokom cele godine 24 sata iz cele Srbije i Beograda. Nakon sprovedene dijagnostike i prestanka potrebe za intenzivnom psihijatrijskom negom, adolescenti se upućuju na dalje stacionarno ili ambulantno lečenje u područnu zdravstvenu ustanovu dečje i/ili adolescentne psihijatrijske zaštite.

DNEVNA BOLNICA se nalazi na dve lokacije: u Beogradu i Padinskoj Skeli. Parcijalna hospitalizacija organizovana je kroz rad Dnevne bolnice (prepodnevni boravak) uz primenu individualne i grupne (psihoterapije i socioterapije), kao i radne i/ili okupacione terapije. Obe dnevne bolnice primaju pacijente na lečenje koji su otpušteni kako iz naše Klinike nakon lečenja, tako i iz drugih psihijatrijskih ustanova. Trenutno, u okviru Dnevne bolnice funkcionišu dve „Spoljne grupe bolesnika“ koju čine pacijenti koji nisu na bolničkom lečenju.

SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKO – KONSULTATIVNE PREGLEDE predstavlja polikliničku polivalentnu psihijatrijsku zaštitu na tercijarnom nivou gde pacijenti dolaze dobrovoljno sa uputom.

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, prve preglede za pacijente u Klinici zakazuje elektronskim putem izabrani lekar iz Doma zdravlja, dok kontrolne preglede zakazuje lekar specijalista koji je pregledao pacijenta po završenom pregledu. Kontrolni pregledi se mogu zakazivati u narednih 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa kojeg je pacijent dobio za prvi pregled. Ukoliko je potrebno da pacijent dođe na kontrolni pregled nakon isteka roka uputa, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

Prve i kontrolne preglede, pored lekara koji se nalaze u okviru Odeljenja polikliničke psihijatrijske zaštite, obavljaju i lekari Klinike koji rade na stacionarnim kliničkim odeljenjima, po već ustaljenom rasporedu:

 • ponedeljak: Kliničko žensko odeljenje „L“ i Kliničko muško odeljenje „M“
 • utorak: Kliničko žensko odeljenje „F“, Prvo odeljenje intenzivne nege, Drugo odeljenje intenzivne nege, Odeljenje dnevne bolnice Padinska Skela i Kliničko i ambulantno odeljenje za adolescente
 • sreda: Kliničko muško odeljenje „A“ i Kliničko muško odeljenje „E“
 • četvrtak: Kliničko muško odeljenje „K“ i Odeljenje dnevne bolnice Beograd
 • petak: Kliničko žensko odeljenje „B“, Kliničko žensko odeljenje „D“ i specijalista neurologije

U okviru ovog odeljenja se obavljaju i Timski pregledi komplikovanih slučajeva, procene preostale radne sposobnosti pacijenata, pregledi radi smeštaja u ustanove socijalne zaštite.

U Odseku za realizaciju medicinske mere obaveznog lečenja se obavlja psihijatrijsko lečenje pacijenata na meri bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi kao i korespodencija po nalogu suda.

Ova Služba u svom sastavu ima i Odsek za psihoterapiju u kome se sprovodi psihoterapijski tretman psihijatrijskih bolesnika i njihovih porodica (individualno i grupno). U okviru Odseka funkcionišu grupe zasnovane na psihološko-socijalnoj podršci, i to:

 • Individualna sofisticirana eklektička psihoterapija adolescenata (svakog dana)
 • Velika psihoanalitička grupa za vanbolničke pacijente (utorkom)
 • Klub mladih sa psihoedukativnim i kreativnim radionicama (sredom)
 • Kognitivno bihejvioralna terapija
 • Grupna psihoterapija (četvrtkom)
 • Psihodramska grupa za psihoze (petkom)
 • Psihodramska grupa, vanbolnička (sreda)

U Odseku za porodičnu i socioterapiju se sprovodi porodična terapija, koja predstavlja psihoterapijski metod lečenja koji je usmeren na porodicu u celini, i socioterapija, postupak kojim se proučavaju i menjaju procesi međuljudskih odnosa i poboljšava socijalno funkcionisanje.

Tim porodičnih terapeuta utorkom od 12 do 13 časova vrši procenu porodica koje će se uključiti u sistemsku porodičnu terapiju.

U okviru Odseka funkcionišu sledeće grupe:

 • Sistemska porodična terapija (svakog dana)
 • Klub lečenih alkoholičara (sredom)

U Kabinetu za neurofiziologiju (EEG) obavljaju se dijagnostičke procedure ambulantnih i hospitalnih pacijenata u zakazanim terminima.

Veštačenja po nalogu suda obavljaju zaposleni Klinike koji su imenovani za sudske veštake, odnosno koji se nalaze u Registru sudskih veštaka Ministarstva pravde.

Radno vreme Službe za specijalističko-konsultativne preglede je od 7-15 časova! Subotom i nedeljom ne radi!

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.