Služba kliničkih odeljenja

Služba kliničkih odeljenja

SLUŽBA KLINIČKIH ODELJENJA ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA - STACIONAR

Služba kliničkih odeljenja za dijagnostiku i lečenje psihijatrijskih bolesnika – Stacionar funkcioniše kao Sektor Beograd i Sektor Padinska Skela. Stacionar obavlja svoju delatnost na tri nivoa (po vrstama lečenja), i to kao:

1. Poluintenzivna nega za medicinski tretman i negu agitiranih bolesnika koji su premešteni sa višeg nivoa lečenja, a čije zdravstveno stanje zahteva dodatni nadzor i potporu.

2. Standardna nega psihijatrijskih bolesnika kada su u stanju egzacerbacije i/ili pogoršanja psihopatologije u okviru duševne bolesti, kao i bolesnika u stanjima prolaznog duševnog poremećaja izazvanog bilo kojim razlogom.

3. Odelјenje za produženo lečenje obavlјa sledeće delatnosti: hospitalno lečenje i psihosocijalnu rehabilitaciju bolesnika obolelih od hroničnih mentalnih poremećaja različite etiologije (shizofrene i shizoafektivne psihoze, poremećaji sa sumanutošću, afektivne poremećaje). S obzirom da se radi o poremećajima kod kojih dominira rezidualna simptomatologija sa različitim stepenom mentalnog deficita, Odelјenje je namenjeno za produženo lečenje i negu pacijenata.

Klinička odeljenja standardne psihijatrijske nege organizuju se prema polu, osim kada je potrebna institucionalna produžena zdravstvena i socijalna podrška.

Služba kliničkih odeljenja za dijagnostiku i lečenje psihijatrijskih bolesnika u Stacionaru Klinike učestvuje u obrazovnoj delatnosti i naučno-istraživačkoj delatnosti na nivou Klinike.

SEKTOR BEOGRAD

Klinička odelјenja:

  • Kliničko žensko odelјenje „F“
  • Kliničko muško odelјenje „K“
  • Kliničko žensko odelјenje „L“
  • Kliničko muško odelјenje „M“

SEKTOR PADINSKA SKELA

Klinička odelјenja:

  • Kliničko muško odelјenje za produženi tretman akutnih psihoza sa intezivnom i poluintezivnom negom „A“
  • Kliničko žensko odelјenje „B“
  • Kliničko žensko odelјenje „D“
  • Kliničko muško odelјenje „E“
  • Kliničko odelјenje za produženo lečenje „S“

Odeljenje za konsultativne delatnosti

U okviru ovog Odeljenje obavljaju se konsultativne delatnosti iz oblasti interne medicine, neurologije i fizikalane medicine i rehabilitacije.

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.