Služba za naučno-istraživački rad

facebook  instagram

Služba za naučno-istraživačku, obrazovnu i publicističku delatnost

Služba za naučno-istraživačku, obrazovnu i publicističku delatnost ima zadatak da doprinese unapređenju stručnog i naučnog rada u Klinici. Prati najnovija naučna dostignuća u oblasti psihijatrije i primenjenih neuronauka, psihologije, psiho- i socio-terapije, kao i dela zvanične naučne medicine, mogućnostima njihove implementacije u proces rada u Klinici, sprovođenjem i realizacijom edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u Klinici i van nje, kao i ostalih učesnika u procesu rada Klinike.

Klinika sarađuje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i svetu i učestvuje u multicentričkim međunarodnim studijama. Služba koncipira, aplikuje i izvodi naučno-istraživačke projekte dobijene konkursom od nadležnog ministarstva ili drugih institucija u Republici Srbiji, prihvaćene međunarodne projekte i istraživanja postavljena u samoj Klinici, kao i klinička ispitivanja odobrena od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i Etičkog odbora Klinike.

Klinika je nastavno-naučna baza dodiplomske nastave Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Medicinskog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kroz dodiplomsku, poslediplomsku, specijalističku i subspecijalističku edukaciju studenata, zdravstvenih radnika i saradnika.

Služba ima zadatak da, u sklopu svoje publicističke delatnosti, pomaže u definisanju naučno-istraživačkih projekata, rukopisa za publikovanje stručnih i naučnih radova, kao i drugih vrsta publikacija od interesa za Kliniku, kao i prikupljanju bibliografskih podataka zdravstvenih radnika i saradnika Klinike, koje zaposleni u Klinici imaju obavezu da dostave Službi. Zaposleni u Službi bave se istraživanjem i statističkom obradom podataka iz domena rada Klinike, kao i bazama podataka naučno-istraživačkih projekata Klinike.

Odsek za analizu, organizaciju i planiranje zdravstvene zaštite i informatike sa biostatistikom u zdravstvu je organizaciona jedinica u okviru Službe i bavi se organizacijom i planiranjem razvoja zdravstvene zaštite, evaluacijom postignutih rezultata; prati i kontroliše kvalitet rada u Klinici; implementira informacione tehnologije u zdravstvenom sistemu; formiraju i održavaju elektronske baze podataka Klinike i obezbeđuju funkcionisanje zdravstvenog informacionog sistema u Klinici.

Stožerni deo Odseka je medicinska statistika i informatika koja integriše naučno-istraživačke i stručno-analitičke postupke u realizaciji upravljačkih procesa i funkcija razvoja Klinike; inicira, koordinira i sprovodi organizacione, planske i izveštajne aktivnosti; izrađuju se strateška, operativna i godišnja planska dokumenta, prati se i evaluira mesečno i periodično izvršenje rada; učestvuje u unapređenju i evaluaciji kvaliteta zdravstvene zaštite. Takođe, koordinira i sprovodi aktivnosti u vezi sa procesom akreditacije Klinike, u saradnji sa Komisijom za unapređenje kvaliteta rada Klinike.

Služba organizaciono funkcioniše kroz:

  1. Kabinet za naučno-istraživački i obrazovni rad
  2. Kabinet za kontinuiranu edukaciju
  3. Kabinet za klinička istraživanja
  4. Kabinet za publicističku delatnost
  5. Odsek za analizu, organizaciju i planiranje zdravstvene zaštite i informatike sa biostatistikom u zdravstvu

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.