Služba za specijalističko-konsultativne preglede

Služba za specijalističko-konsultativne preglede

dispanzerSlužba za specijalističko-konsultativne preglede predstavlјa polikliničku psihijatrijsku zaštitu na tercijarnom nivou i organizovana je na sledeći način:

1) Odelјenje polikliničke psihijatrijske zaštite predstavlјa polikliničku psihijatrijsku zaštitu u kojoj se obavlјaju specijalistički psihijatrijski i multidisciplinarni pregledi osoba sa mentalnim smetnjama.

2) Odsek za realizaciju medicinske mere obaveznog lečenja u kome se obavlјa psihijatrijsko lečenje pacijenata na meri bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi. Redovno se prati psihičko stanje pacijenata koji se po nalogu suda jednom mesečno javlјaju na kontrolu, o njihovom stanju i redovnosti lečenja na zahtev pruža sudu informacije, obaveštava sud o samoinicijativom prekidu mere od strane pacijenata, pojavlјuje se pred sudom na poziv u slučajevima preinačenja ili obrazloženja predložene mere bezbednosti lečenja.

3) Odsek za psihoterapiju u kome se sprovodi više oblika i modaliteta savremenih psihoterapijskih tretmana duševnih bolesnika i njihovih porodica, obavlјa svoju delatnost kroz osavremenjene i specijalizovane tretmane pojedinih dijagnostikovanih kliničkih entiteta, kao i pacijenata grupisanih prema starosnoj dobi i/ili socijalnoj pripadnosti. U okviru ovog Odseka funkcionišu i grupe zasnovane na psihološko-socijalnoj podršci, kao što su lečeni adolescenti i lečeni alkoholičari.

4) Odsek za porodičnu i socioterapiju Porodična terapija je psihosocijalna intervencija usmerena na porodicu u celini, odnosno to je psihoterapijska metoda lečenja koja sagledava porodicu kao živi sistem u svom teorijskom i terapijskom opredelјenju. Sistemska porodična terapija je usmerena na „ovde i sada“ sa konačnim cilјem koji vodi u promenu drugog reda, tj. u promenu disfunkcionalnih obrazaca. Psihoterapijske aktivnosti koje se sprovode u ovoj organizacionoj jedinici su: timska procena porodica upućenih na porodičnu psihoterapiju i postavlјanje indikacija za porodičnu psihoterapiju. Indikacije za porodičnu psihoterapiju su kada u porodici postoji „identifikovani pacijent“ kao nosilac psihijatrijskog simptoma, zatim u slučajevima razvojnih i nerazvojnih porodičnih kriza, za razjašnjenje strukturnih odnosa i problema. Socioterapija je postupak kojim se proučavaju i menjaju procesi međulјudskih odnosa i pobolјšava socijalno funkcionisanje. Socioterapijske grupe se formiraju prema dijagnostičkim kategorijama (za psihoze, nepsihotične, alkoholičare), a u skladu sa tim primenjuju se odgovarajući programi i oblici rada. Socioterapijom, kao specifičnom terapijskom aktivnošću, bavi se i socijalni radnik organizovano tokom hospitalnog i posthospitalnog tretmana. Socioterapijske metode koje se primenjuju u radu sa pacijentima su: terapijska zajednica, grupna socioterapija, klubovi otpuštenih bolesnika i porodična terapija.

5) Kabinet za neurofiziologiju u kome se obavlјaju dijagnostika i lečenje epilepsija i epileptičnih poremećaja, primarnih glavobolja, poremećaja spavanja, psihogenih neepileptičnih napada i drugih paroksizmalnih neuropsihijatrijskih poremećaja. Dijagnostičko sredstvo je, pored anamneze, neuroloških i drugih kliničkih pregleda, i elektroencefalografsko snimanje (digitaln EEG aparat) u standardnoj dužini (za ambulantne i hospitalizovane pacijente), kao i za kratkotrajno (VIDEO) EEG nadgledanje.

6) Kabinet za elektrokonvulzivnu terapiju (EKT) u kome pacijentima pod nadzorom psihijatra i/ili neurologa, izazivaju konvulzije određenim količinama električne energije.

Služba za specijalističko-konsultativne preglede učestvuje u obrazovnoj delatnosti i naučno-istraživačkoj delatnosti na nivou Klinike.

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.